ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
van  webwinkel Antieknl.nl, gevestigd te Apeldoorn, nader te noemen verkoper. Antieknl.nl is een onderdeel van Buitenhuis Pensioen Consultancy, gevestigd te Apeldoorn, 2e Beukenlaan 43, 7313AR  en is tevens bekend onder de naam BPC-One.

Artikel 1.: Gelding
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gesloten overeenkomsten.

Artikel 2.: Vooruitbetaling
In geval van bestelling dient de volledige betaling te zijn voldaan alvorens levering plaatsvindt.

Artikel 3.: Reclames en recht op retourzending
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen veertien dagen na ontvangst heeft kennisgegeven. De koper heeft het recht het gekochte zonder opgave van redenen te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.  Retourzending dient te geschieden in de originele verpakking en zonder dat het artikel is gebruikt of beschadigd. Binnen 7 dagen na terugontvangst door de verkoper zal het betaalde bedrag op de door de koper aangegeven wijze worden teruggestort, mits de koper bij de retourzending zijn of haar IBAN heeft vermeld.

Artikel 4.: adres koper
de koper kan het bestelde laten toezenden aan een adres binnen Nederland. Indien een bestemming wordt gekozen buiten Nederland, dient hiervan eerst kennis te worden gegeven via bovengenoemd adres of via bpc1@online.nl. De verkoper zal dan aan de koper bekend maken hoeveel de extra verzendkosten bedragen. Verzending vindt eerst plaats na ontvangst van de betaling voor het bestelde artikel en de aanvullende kosten. Eventuele douanerechten komen voor rekening van de koper en/of ontvanger.

Artikel 5.: geschenkverzending
indien het artikel aan een ander dan de koper moet worden toegezonden, kan de koper desgewenst een begeleidende brief laten meezenden. De tekst voor deze brief dient tegelijk met de bestelling te worden toegezonden per email aan bpc1@online.nl. De tekst zal worden afgedrukt op blanco papier, zonder kenmerken van de verkoper. De tekst mag op generlei wijze kwetsend, beledigend of aanstootgevend zijn. Indien naar de mening van de verkoper hieraan niet wordt voldaan, wordt de opdracht zonder opgave van redenen niet uitgevoerd en wordt het eventueel al betaalde bedrag teruggestort.

Artikel 6.: wettelijke verplichtingen
Indien op enige wijze aan wettelijke verplichtingen dient te worden voldaan, zal de opdracht eerst worden uitgevoerd nadat de verplichting is uitgevoerd. Zo kan de verkoper  toezending van een scan van een geldig legitimatiebewijs verlangen als alcoholhoudende dranken worden besteld. Dit ter verificatie van de wettelijke leeftijdsgrens.

Artikel 7.: verzending
De verwerking van de bestelling zal steeds zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De verkoper is echter niet aansprakelijk in geval van vertraging in de verzending. Indien blijkt dat het bestelde niet kan worden afgeleverd door het bezorgingsbedrijf en het bestelde wordt door dat bedrijf retour gezonden aan de verkoper, zal contact worden opgenomen met de koper. Is deze niet bereikbaar, dan wordt het bestelde teruggenomen en zal het betaalde, onder aftrek van de verzendkosten, worden teruggestort op de rekening, waarvan de betaling afkomstig was. Ditzelfde geldt, als de koper niet opnieuw toezending wenst.

Artikel 8.: Opschortende voorwaarde
Alle door verkoper gesloten overeenkomsten zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de door verkoper te leveren zaken tegen de gangbare condities daadwerkelijk door hem zijn te betrekken bij de uitgever/leverancier. De verkoper zal de koper hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Artikel 9.: aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper wordt beperkt tot maximaal de waarde van de opdracht, waarbij een reeks van opdrachten worden beschouwd als afzonderlijke opdrachten. De afbeeldingen en omschrijvingen op de website worden zoveel mogelijk naar beste weten en kunnen geplaatst. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor mogelijke fouten in die tekst, dan wel onduidelijke of afwijkende afbeeldingen en/of kleuren.

Artikel 10.: geldend recht
Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. Een behandeling van een geschil zal plaatsvinden door de rechter in Apeldoorn of de dichtst bij de vestigingsplaats van de verkoper zijnde rechtbank.

Apeldoorn, november 2014